Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen i Leverforeningen

 

Hjemmel

Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Leverforeningens vedtægter §12 og findes i elektronisk udgave i forlængelse af Leverforeningens vedtægter.

 

Bestyrelsesmødernes antal og indkaldelse

I henhold til vedtægternes §11 skal bestyrelsesmøde afholdes mindst 3 gange om året. Formanden indkalder til bestyrelsesmødet med så vidt muligt 8 dages varsel. Sammen med indkaldelsen skal følge dagsorden.

 

Mødeafholdelsessted

Som udgangspunkt afholdes bestyrelsens møder på foreningens kontor (hos formanden). Det kan dog aftales, at bestyrelsesmøder afholdes andetsteds.

 

Dagsorden

På hvert bestyrelsesmøde skal dagsorden mindst indeholde følgende punkter

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Orientering fra formanden om foreningens virksomhed i den forløbne periode, herunder:

Gennemgang af perioderegnskab, udfærdiget med redegørelse for væsentlige budgetafvigelser.

Hvad der i øvrigt er passeret af interesse for bestyrelsen.

Eventuelt.

 

Afstemningsregel

Ved afstemning afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Beslutningsdygtighed

Ingen beslutning kan træffes på bestyrelsesmøder med mindre 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

Referat af bestyrelsesmøder

Formanden er ansvarlig for, at der udarbejdes et beslutningsreferat fra bestyrelsens møder. Dette udsendes snarest efter hvert bestyrelsesmøde til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Godkendelse af referat sker på næste bestyrelsesmøde.

 

Referatets indhold

Af referatet skal mindst fremgå:

hvilke bestyrelsesmedlemmer og hvem der i øvrigt har deltaget.

dagsorden med eventuelle tilføjelser.

beslutninger, truffet i henhold til dagsorden.

hvem der har udfærdiget referatet.

 

Løbende orientering

Formanden drager omsorg for, mellem bestyrelsesmøder, løbende at orientere bestyrelsesmedlemmerne om forhold af væsentlig betydning for foreningen.

 

Delegering af afgørelser i særlige tilfælde

I særlige tilfælde kan bestyrelsen lade spørgsmål afgøre af enkelte bestyrelsesmedlemmer.

 

Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 8.9.2018.

 

Lone McColaugh

Anna Lise Thomsen

Morten Frederiksen

Nuria Ebbesen

Hanne Dica Trøstrup